شنيده های انتخاباتی روزنامه خراسان

باپايان مهلتاستعفايكاركناندولتبرايحضوردرانتخاباتهشتميندوره مجلسشوراياسلاميواستعفايبيشاز12مديراستانيو شهرستانيدرخراسانرضويبرايحضوردرانتخابات،تقريبابه صورترسميبرنامه هاياحزابوگروه هايسياسيبرايانتخابات مجلسهشتمآغازشد.شنيدهمي شود، حسنعليپورمعاونبرنامه ريزي-مالياستاندارخراسانرضوي كهبرايحضوردرانتخاباتاستعفادادقراراستازحوزه انتخابيهسرخسكانديداشود.گفتهمي شود، شفقمديرعامل ابومسلم،دهقاننمايندهكنونيچنارانوطرقبهدرمجلسو عابديني نژاد مديرروابطعموميدانشگاهآزادمشهدقراراستاز حوزهانتخابيهچنارانوطرقبهنامزدشوند. محمدرضاحسين نژادفرماندارمستعفيچناراننيزقصدكانديداتوريازحوزه انتخابيهشيروانراداردوقراراسترقيبآفريدهنماينده كنونيشيروانشودهمچنينعزيزيمديركلمستعفيبهزيستيخراسان شمالينيزازاينشهركانديدامي شود. گفتهمي شودرقابت اصليدرنيشابوربينسبحاني نياومظفرينمايندگانكنوني نيشابوردرمجلسونيزسيدرشيد
/ 1 نظر / 31 بازدید

تحلیلی بر روند انتخابات در خراسان جنوبی: مومنین به که رای خواهند داد؟!!!

 اتمام مهلت استعفای متقاضیان کاندیداتوری مجلس از مصادر دولتی، بطور طبیعی حداقل در بیرجند و خراسان جنوبی دست اکثر «اصول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
شهریور 86
2 پست
تیر 86
25 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
8 پست
آبان 82
4 پست
شهریور 82
11 پست
مرداد 82
31 پست
تیر 82
28 پست
خرداد 82
22 پست
اسفند 81
41 پست
بهمن 81
35 پست
وبلاگ
283 پست
پرشین_بلاگ
283 پست